Wednesday, 20th March, 2019
वि.स.
Bihuli-002-1532968337.gif

वडा भेला बस्ने बारे जरुरी सूचना !

वडा भेला बस्ने बारे जरुरी सूचना !

यस थाहा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लागि वडास्तरबाट योजना संकलन तथा प्राथमिकीकरण गरी चौथो थाहा नगरपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने वडा भेलामा सहभागी भई आ–आफ्नो वडाको विकासका लागि योजना संकलन तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भईदिनूहुन सम्पूर्ण वडाबासी, वडा नागरिकमञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रकाका पदाअधिकारी, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु, राजनीतिक दल, सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्थाका पदाअधिकारीहरु तथा सम्पूर्ण सरो्कारवालाहरुका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिलः

मिति

विवरण

स्थान र समय

२०७३ पौष १ गते

वडा भेला वडा नं. १, ६,११ र ५

वडा नं. १ ओखरबजार विहान ७:३० बजे)

वडा नं. ६ (वागेखोला विहान ७ बजे)

वडा नं. ११ दुर्गादेवी प्रा.वि.(७:३० बजे)

वडा नं. ५ घाटदेवी निमावि(३:०० बजे)

२०७३ पौष २ गते

वडा भेला वडा नं. २, ७ र १२

वडा नं. २ महादेवस्थान(विहान ७:३० बजे)

वडा नं. ७ कुवाडाँडा,डाँडागाऊ विहान ७ बजे)

वडा नं. १२ सुनौलो डाँडा(विहान ७:३०बजे)

२०७३ पौष ३ गते

वडा भेला वडा नं. ३, ८ र १३

वडा नं. ३ महादेवस्थान(विहान ७:३० बजे)

वडा नं. ८ दोवाटो(विहान ७ बजे)

वडा नं. १३ पाल्चोक( विहान ७:३० बजे)

२०७३ पौष ४ गते

वडा भेला वडा नं. ४, ९ र १४

वडा नं. ४  फाँटबजार( विहान ७:बजे)

वडा नं. ९ दामनखोपकेन्द्र(विहान १० बजे)

वडा नं. १४ गणेश प्रावि ( विहान ७:३० बजे)

२०७३ पौष ५ गते

वडा भेला वडा नं.  १० र १५

वडा नं. १० भट्टेडाँडा(विहान १० बजे)

वडा नं. १५ वगरबजार ( विहान ७:३० बजे)

थाहा नगरपालिका कार्यालय,  मकवानपुर

Plant-1526723778.JPG